Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập định dạng datetime trong wpf application. Để setting định dạng chung cho cả app thì ta tìm đến hàm Application_Startup trong file App.xaml.cs. Dưới đây là phần code hôm nay mình sẽ giới thiệu:

private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
    {
      System.Globalization.CultureInfo ci = new System.Globalization.CultureInfo("ja-JP");
      System.Globalization.DateTimeFormatInfo dateTimeInfo =
        new System.Globalization.DateTimeFormatInfo();
      // Defining various date and time formats.
      dateTimeInfo.DateSeparator = "/";
      dateTimeInfo.LongDatePattern = "yyyy.MM.dd";
      dateTimeInfo.ShortDatePattern = "yyyy.MM.dd";
      dateTimeInfo.LongTimePattern = "H:mm:ss";
      dateTimeInfo.ShortTimePattern = "H:mm";
      // Setting application wide date time format.
      ci.DateTimeFormat = dateTimeInfo;
      System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = ci;
      System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = ci;
      System.Globalization.CultureInfo.DefaultThreadCurrentCulture = ci;
      System.Globalization.CultureInfo.DefaultThreadCurrentUICulture = ci;
    }

Trong đoạn code trên:

System.Globalization.CultureInfo ci = new System.Globalization.CultureInfo("ja-JP");

Đoạn này ta sẽ setting CultureInfo mà bạn muốn áp dụng cho app nó có thể là ja-JP, en-US....

 dateTimeInfo.DateSeparator = "/";
      dateTimeInfo.LongDatePattern = "yyyy.MM.dd";
      dateTimeInfo.ShortDatePattern = "yyyy.MM.dd";
      dateTimeInfo.LongTimePattern = "H:mm:ss";
      dateTimeInfo.ShortTimePattern = "H:mm";

Đoạn này là format datetime mà bạn muốn dùng cho cả app.

System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = ci;
      System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = ci;
      System.Globalization.CultureInfo.DefaultThreadCurrentCulture = ci;
      System.Globalization.CultureInfo.DefaultThreadCurrentUICulture = ci;

Đoạn này ta sẽ gán format datetime mình muốn cho tất cả thread.

Nội dung bài hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài sau.