ECMAScript 2015 (hay gọi tắt là ES6) là phiên bản Thứ Sáu của ECMAScript. Nó xác định tiêu chuẩn cho việc triển khai JavaScript. Sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua 5 tính năng hữu ích nhất 1.Từ khóa let

ES6 giới thiệu từ khóa let để khai báo các biến. Trước ES6, cách duy nhất để khai báo một biến trong JavaScript là từ khóa var. Trong khi các biến được khai báo với từ khóa var có phạm vi trong hàm thì các biến được khai báo với từ khóa let là phạm vi khối, dẫn đến hiện tượng hoisting sẽ không diễn ra như khi ta khai báo sử dụng var Ta có ví dụ với 2 cách khai báo như sau:


for (var i = 0; i < 10; i++) {
    console.log(i); 
}
console.log("Giá trị khi khai báo var");
console.log(i); 

for (let j = 0; j < 5; j++) {
    console.log(j); 
}
console.log("Giá trị khi khai báo let");
console.log(j);

Các bạn hãy chạy thử và cảm nhận nhé 2.Từ khóa const

Từ khóa const giúp bạn có thể định nghĩa các hằng số và bạn không thể gán lại giá trị mới cho chúng nhưng nếu nó là object bạn vẫn có thể thay đổi thuộc tính của đối tượng và nếu nó là mảng bạn có thể thay đổi phần tử mảng. Chúng cũng được phân chia theo phạm vi khối giống như let. 3.Vòng lặp for of

Vòng lặp for of cho phép chúng ta lặp qua mảng hoặc lặp qua đối tượng có thể lặp khác rất dễ dàng. Ví dụng

let numbers = ["1", "2", "3", "4", "5", "6"];

for (let digit of numbers) {
    console.log(digit);
}

4.Template literals

Template literals giúp chúng ta dễ dàng và rõ ràng để tạo chuỗi nhiều dòng và thực hiện nội suy chuỗi. Nó giúp chúng ta có thể nhúng các biến hoặc biểu thức vào một chuỗi tại bất kỳ vị trí nào mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Các template literals được tạo bằng cách sử dụng ký tự thay vì các dấu nháy kép " " hoặc nháy đơn ' ' thông thường. Các biến hoặc biểu thức có thể được đặt bên trong chuỗi bằng cú pháp ${...}. Ví dụ:

let a = 16;
let b = 9;
let result = `Tổng của ${a}${b} là: ${a+b}.`;
console.log(result);

5.Arrow Function

Arrow Function cung cấp cú pháp ngắn gọn hơn để viết biểu thức hàm bằng cách bỏ đi từ khóa function và return. Ví dụ

var sum = (a, b) => a + b;
console.log(sum(2, 3));