Áp dụng DataTemplate cho DataGridColumn với điều kiện cho trước

03-07-2022

Giả sử ta có 1 DataGrid hiển thị dữ liệu về thông tin về điểm số của sinh viên và với mỗi điểm số khác nhau ta sẽ cần hiển thị cột đánh giá tương ứng. Trong trường hợp này ta cần tạo ra nhiều template khác nhau cho phần đánh giá và hiển thị nó với điều kiện tương ứng.

Dưới đây là class sinh viên mà tôi tạo ra để làm ví dụ:


public class Student
{
public Student(string code,string name,double totalScore)
{
Code = code;Name = name;TotalScore = totalScore;
}
public string Code { get; set; }
public string Name { get; set; }
public double TotalScore { get; set; }
}

Đầu tiên ta tạo một class để xử lý việc chọn template hiển thị ra:
public class StudentTemplateSelector: DataTemplateSelector
{
public DataTemplate BadTemplate

{ get; set; }
public DataTemplate MediumTemplate

{ get; set; }
public DataTemplate GoodTemplate

{ get; set; }
public DataTemplate ExcellentTemplate
{
get;set;
}
public override DataTemplate SelectTemplate(object item, DependencyObject container)

{

Student student = item as Student;
if (student != null)

{

if (student.TotalScore >= 9)

return ExcellentTemplate;

else if (student.TotalScore >= 8)

return GoodTemplate;
else if (student.TotalScore >= 5)
return MediumTemplate;
else return BadTemplate;
}

else

return base.SelectTemplate(item, container);

}
}

Tiếp theo là tạo template tương ứng trên xaml


Cuối cùng hiển thị nó lên DataGrid


Các bạn chạy thử và xem kết quả nhé.

Luân

Developer

Lập trình viên asp.net, c#, wpf, winforms, angular,laravel, .net core api