Windows application testing sử dụng FlaUI

FlaUI là một .NET library hỗ trợ kiểm thử tự động UI của các ứng dụng Windows (Win32, WinForms, WPF,Windows Store Apps, ...).

Nguyễn Xuân Luân

Những lưu ý khi kiểm thử phần mềm tiếng Nhật

Ngoài những chú ý chung khi test các dự án phần mềm thì do đặc thù ngôn ngữ nên khi test các dự án cho khách hàng Nhật thì mình thấy có 1 số chú ý riêng với các dự án này như sau....

Nguyễn Xuân Luân