[WPF] Setting global format datetime

Nguyễn Xuân Luân viết ngày 17/05/2020

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập định dạng datetime trong wpf application. Để setting định dạng chung cho cả app thì ta tìm đến hàm Application_Startup trong file App.xaml.cs. Dưới đây là phần code hôm nay mình sẽ giới thiệu:

 private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
    {
      System.Globalization.CultureInfo ci = new System.Globalization.CultureInfo("ja-JP");
      System.Globalization.DateTimeFormatInfo dateTimeInfo =
        new System.Globalization.DateTimeFormatInfo();
      // Defining various date and time formats.
      dateTimeInfo.DateSeparator = "/";
      dateTimeInfo.LongDatePattern = "yyyy.MM.dd";
      dateTimeInfo.ShortDatePattern = "yyyy.MM.dd";
      dateTimeInfo.LongTimePattern = "H:mm:ss";
      dateTimeInfo.ShortTimePattern = "H:mm";
      // Setting application wide date time format.
      ci.DateTimeFormat = dateTimeInfo;
      System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = ci;
      System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = ci;
      System.Globalization.CultureInfo.DefaultThreadCurrentCulture = ci;
      System.Globalization.CultureInfo.DefaultThreadCurrentUICulture = ci;
    }

Trong đoạn code trên:

 System.Globalization.CultureInfo ci = new System.Globalization.CultureInfo("ja-JP");

Đoạn này ta sẽ setting CultureInfo mà bạn muốn áp dụng cho app nó có thể là ja-JP, en-US....

      dateTimeInfo.DateSeparator = "/";
      dateTimeInfo.LongDatePattern = "yyyy.MM.dd";
      dateTimeInfo.ShortDatePattern = "yyyy.MM.dd";
      dateTimeInfo.LongTimePattern = "H:mm:ss";
      dateTimeInfo.ShortTimePattern = "H:mm";

Đoạn này là format datetime mà bạn muốn dùng cho cả app.

      System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = ci;
      System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = ci;
      System.Globalization.CultureInfo.DefaultThreadCurrentCulture = ci;
      System.Globalization.CultureInfo.DefaultThreadCurrentUICulture = ci;

Đoạn này ta sẽ gán format datetime mình muốn cho tất cả thread.

Nội dung bài hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài sau.

Bài viết liên quan

Tổng hợp một số thư viện hỗ trợ thiết kế giao diện đẹp cho wpf

Để tạo ra một giao diện đẹp mắt cho một ứng dụng wpf là một việc đòi hỏi rất nhiều công sức , để có một giao diện đẹp như một trang web chúng ta càng phải bỏ nhiều công sức hơn...

Nguyễn Xuân Luân

[WPF] Sử dụng Grid Panel cho ItemsControl

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách để hiển thị dữ liệu của ItemsControl dưới dạng Grid Panel. Đầu tiên mình sẽ tạo một class để hiển thị dữ liệu...

Nguyễn Xuân Luân

[WPF] Tự động sắp xếp một GridView khi click vào header một column

Trong WPF để trình bày dữ liệu dưới dạng lưới ta có thể sử dụng GridView....

Nguyễn Xuân Luân